લાગણીઓને શબ્દો દ્વારા નીરખવા આપનું સ્વાગત છે..

Posts tagged ‘get’

માણસને નકામો કરી દીધો છે….

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Advertisements